Документи

Одјељење за финансије

Одјељење за финансије

Адреса:
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
76300 Бијељина

Телефон:  +387 (0)55 233 106
Факс: +387 (0)55 209 642

Адреса електронске поште: [email protected]

slika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вршилац дужности начелника: Милорад Софренић

Рођен је 1959. године у Горњем Броцу, општина Бијељина.

Дипломирао је на Економском факултету у Београду 1984. године.

У периоду од 1986. године до 2000. године био је запослен у предузећу "Семберија транспорт" у Бијељини, на следећим пословима: приправник у економско-финансијском сектору, економиста у економско-финансијском сектору, руководилац службе плана и анализе, в.д. руководилац службе плана и анализе, а од 1992. дo 2000. године био је генерални директор овог предузећа.

Од 2000. године обавља дужност начелника Одјељења за финансије Општине, односно, Града Бијељина.
За вријеме његовог мандата остварена је финансијска стабилност Града Бијељина, кредитна задуженост је остала у оквирима предвиђеним законом, а трошење средстава одвијало се на транспарентан начин. За ове резултате Одјељење и начелник Софренић лично добили су низ признања, међу којима су „Бикон статус“ 2011/2012. године, за планирање и усвајање буџета у локалној заједници и BFC SEE цертификат који се додјељује за повољно пословно окружење, при чему је за критеријум „Кредитна способност и кредитна оправданост“ Верификациона комисија додијелила максималних 100 поена. Признање „Најменаџер године“ начелник Софренић је добио 2010. године, а носилац је и Ордена Светог Саве III реда, којим га је одликавао Свети архијерејски синод Српске правослевне цркве.

Милорад Софренић је дугогодишњи спортиста и спортски радник. 

У младости је играо фудбал у локалном фудбалски клубу „Јединство“ из Броца.
Од 1987. до 2005. године  био је фудбалски судија, а у периоду од 1996. до 2005. године званично је оцијењен као најбољи судија Прве лиге.
Од 2005. до 2012. године обављао је дужност контролора суђења Премијер лиге.
Од 2007. до 2016. године био је потпредјседник Фудбалског савеза Републике Српске.

Од децембра 2016. године члан је трочланог Предсједништва Фудбалског савеза БиХ (за  мандатни период 2016-2020. године) и тренутно је први потпредсједник Фудбалског савеза БиХ. Прије ове дужности био је члан Извршног одбора Фудбалског савеза БиХ.

 

 

 

Одјељење за финансије врши стручне и друге послове из надлежности Града који се односе на:

- праћење остваривања политике финансирања у Граду
- припремање нацрта/ приједлога буџета Града
- праћење и евиденцију прихода и извршење расхода буџета и израду финансијских извјештаја Града
- контролу правилности и законитости коришћења буџетских средстава
- праћење кредитне задужености, као и друге послове који му се посебним актом ставе у дјелокруг рада.

У Одјељењу финансије су организовани следећи Одсјеци:

- Одсјек за буџет
- Одсјек за финансије и рачуноводство
- Одсјек за трезорОдсјек за буџет


Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 433

Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Нада Спасојевић


У Одсјеку за буџет обављају се следећи послови:
- спровођење процеса припреме и израде буџета у складу са буџетским календаром
- давање инструкција и упутстава буџетским корисницима за израду буџетских захтјева
- припрема и израда нацрта биланса буџета за наредну фискалну годину, укључујући нацрте одлуке о буџету и одлуке о извршењу буџета
- организовање јавних расправа и разматрање примједби/приједлога буџетских корисника
- анализа и прађење извршења буџета по носиоцима и корисницима средстава, покретање иницијативе за израду ребаланса буџета и израда нацрта ребаланса буџета за наредну фискалну годину, укључујући потребна акта
- давање препорука буџетским корисницима за израду приједлога кварталних и мјесечних финансијских планова
- сарадња са Одсјеком за финансије и рачуноводство и Службом за трезор и извјештавање у циљу добијања података и информација неопходних у процесу буџетирања
- израда и развој мјесечних и кварталних планова буџетских корисника
- давање сагласности на приједлог рјешења о реалокацији планираних средстава између буџетских корисника/потрошачких јединица
-  израда свих извјештаја о оствареним приходима, усаглашавање евиденције о јавним приходима са банкама и надлежним пореским органима, рјешавање рекламације банака и пореских обвезника у вези са наплатом прихода Града
- перманентно анализирање наплате јавних прихода, у сарадњи са другим организационим дијеловима Градске управе и предлагање рјешења за њихову наплату
- извјештавање начелника Одјељења о захтјевима буџетских корисника
- израда извјештаја за Скупштину Града, Градоначелника, начелника Одјељења, Министарство финансија, Пореску управу и друге кориснике података по потреби
- сарадња са другим одјељењима и одсјецима у Градској управи и размјена података из дјелокруга рада Одсјека
- евиденција о кредитном задужењу Града
- прибављање потребних сагласности за задуживање и израда извјештаја о задужењу за надлежне органе и институције
- прикупљање и систематизовање података о уговорима и реализованим кредитима, гаранцијама и достављање Министарству финансија извјештаја о отплатама кредита
- планирање средстава за отплату дуга по кредитним задужењима
- покретање налога за набавке из дјелокруга Одјељења
- израда нових и допуна постојећих интерних контролних поступака и процедура у Одсјеку
- унапређење система управљања квалитетом ИСO 9001-2008 из дјелокруга рада Одсјека
- израда процедура из дјелокруга Одсјека и праћење њихове имплементације
- спровођење мјера заштите на раду и заштите од пожара и мјера у вези са кориштењем и чувањем имовине у Одсјеку
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења

. . . . . . . . . .


Одсјек за финансије и рачуноводство


Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 279

Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Боса Мијатовић


У Одсјеку за финансије и рачуноводство обављају се следећи послови: 

- учешће у изради биланса буџета Града и праћење извршења расхода буџета по потрошачким јединицама Градске управе, усаглашавање података и информација о њиховој  буџетској потрошњи
- учешће у анализи и приједлозима за исправке потраживања по основу локалних прихода
- формална и суштинска контрола финансијске документације Градске управе (ликвидатура) документације и попуњавање трезорских образаца
- развијање и примјена рачуноводствене методологије у складу са захтјевима међународних рачуноводствених стандарда и рачуноводственим прописима
- обрачун и исплата плата и других примања запослених
- обрачун и исплата накнада одборницима и члановима скупштинских комисија
- обрачун и исплата лицима ангажованим по уговорима
- евиденције о пореским пријавама и статистичке евиденције
- послови благајне
- вођење евиденција о јавним добрима, основним средствима и ситном алату и инвентару, према захтјевима важећих прописа и стандарда
- издавање потврда и увјерења из дјелокруга рада Одсјека
- израда извјештаја за Скупштину Града, градоначелника, начелника Одјељења, Министарство финансија, Пореску управу, буџетске кориснике и друге кориснике података по потреби
- давање упутстава и смјерница за попис имовине, праћење пописа, координација активности пописа
- израда процедура из дјелокруга Одсјека и праћење њиховог извршења
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења

. . . . . . . . . .


Одсјек за трезор

Адреса:
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 107

Адреса електронске поште: [email protected]


Шеф Одсјека: Гордана Којић
 

У Одсјеку за трезор обављају се следећи послови:

- учешће у изради биланса буџета Града и праћењу његовог извршења по свим потрошачким јединицама
- координација рада са Министарством за финансије у вези са вођењем и развијањем трезорског пословања
- пријем и контрола образаца за трезорско пословање, унос података и вођење помоћних књига и главне књиге трезора Града
- консолидовање и усаглашавање књиговодствених евиденција између трезора Града и буџетских корисника/ потрошачких јединица
- израда периодичних и годишњих финансијских извјештаја Града, у складу са правилником и стандардима извјештавања
- развијање и примјена рачуноводствене методологије у складу са захтјевима међународних рачуноводствених стандарда и рачуноводственим прописима
- дистрибуција и креирање трезорских извјештаја, у сарадњи са Министарством финансија
- плаћање по свим основама
- контрола правилности и законитости коришћења буџетских средстава са становишта трезорског пословања, укључујући све потрошачке јединице
- израда свих процедура везаних за трезорско пословање и осталих процедура и праћење њиховог извршења
-  књижење других рачуна посебних намјена
- отварање и затварање рачуна, иницирање налога за избор банака, укључујући израду посебног дијела тендерске документације
- сортирање и чување документације у складу са прописима
- други послови по налогу градоначелника и начелника Одјељења

Оглас о продаји непокретности означене као к.п. број: 4000, к.о. Црњелово Горње
0.05 MB