Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

Јавни позив за ОЦД и медије - Инструменти за претприступну помоћ (ИПА II)

slika

Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА "ИНСТРУМЕНТ ПОДРШКЕ ЦИВИЛНОМ ДРУШТВУ, ПРОГРАМ 2016/2017"

финансираних из Програма Предприступне Помоћи за 2016/2017 годину.

Глобални циљ овог позива за подношење приједлога је подршка укључивању цивилног друштва у процес ЕУ интеграције у Босни и Херцеговини, укључујући и формулацију, имплементацију и​ ​праћење секторских стратегија за финансијску помоћ ЕУ и политику утицаја, доношење одлука​ ​у процесима и законима који се доносе у областима критичним за интеграцију у ЕУ.

Специфични циљеви овог позива за приједлоге су:

1. Подржати мреже ОЦД у различитим областима (социјална инклузија/укљученост, образовање, социјално предузетништво, животна средина и климатске промјене, млади и борба против корупције). Ова помоћ ће се бавити проблемом слабе секторске сарадње између ОЦД и подржаће ОЦД у борби против корупције у БиХ. То ће бити имплементирано кроз шему грантова који пружају подршку организацијама цивилног друштва да допринесу друштвеном развоју одређених сектора. Лот 1-6
2. Подржати слободу медија и медијски интегритет. Ова помоћ ће се бавити проблемом ограничених медијских слобода, као и угроженошћу, независношћу и интегритету новинара. Реализација ће се пружити кроз подршку медијским удружењима. Лот 7
3. Подршка ресурсном центру. Ова помоћ ће се бавити проблемом малих капацитета ОЦД-а помажући им да постану способнији, транспарентнији и одговорнији. Капацитети ОЦД у БиХ, посебно на локалном нивоу, биће повећани пружањем директне подршке Ресурсном центру, што се очекује се да ће замијенити Техничка помоћ организацијама цивилног друштва (TACSO) након септембра 2017. Лот 8​

Сваки грант који се тражи у оквиру овог позива за подношење приједлога мора бити између минималног износа 300.000 евра и максималног износа 500.000 евра.

Рок за подношење приједлога је 05.09.2017. до 12:00 часова

​Све детаљне информације можете наћи на сљедећем линку:
http://europa.ba/wp-content/uploads/2017/06/Advert-170613-Call-for-Proposals-Notice.pdf

О Г Л А С о продаји непокретности означене као к.п. 1959, к.о. Дворови

slika

На основу члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), Одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности означене као к.п.1959, к.о. Дворови, број 01-022-65/17 од 27. јуна 2017. године (Службени гласник града  Бијељина број: 14/17) као и Рјешења о именовању  Комисије за спровођење јавног конкурса за продају, односно оптерећење правом грађења непокретности  у својини Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 30/16)  о б ј а в љ у ј е  сеО Г Л А С о продаји непокретности означене као  к.п. 1959, к.о. Дворови


1. Град Бијељина продаје непокретности у својини, означене као :

-к.п. број: 1959 - зв. Буџак, у нарави њива, некатегорисани пут, површине 736 м2
 уписана у Лист непокретности број: 175 к.о. Дворови, у којем  је као корисник уписана општина Бијељина са дијелом  1/1, а што одговара грунтовној парцели означеној као к.п. 1959 зв. Буџак, у нарави нектегорисани пут, површине 736 м2, уписаној у зк.ул. број: 3899, .ко. Дворови, у ком је Град Бијељина уписан са својином са дијелом 1/1.

2. Продаја  непокретности у својини Града Бијељина извршиће се путем усменог јавног надметања (лицитације) која  ће  се  одржати 23.07.2017. године у згради Скупштине Града Бијељина (велика сала) са почетком у 09,00 часова.
 
3. Почетна продајна цијена  непокретности  за  к.п. 1959  износи 7.360,00 КМ

4. За учешће у поступку лицитације учесници су дужни уплатити износ од 10% од почетне продајне цијене непокретности с тим што тај износ не може бити мањи од 1.000,00 КМ и за:
- к.п. 1959 кауција износи 1.000,00 КМ  

Уплату  извршити  на јединствен  рачун трезора  Града  Бијељина број: 555-001-00777777-70 прије почетка лицитационог поступка, а доказ о извршеној уплати поднијети Комисији.

 

Остатак текста је на линку:
http://sobijeljina.org/download/oglas.pdf

Јавни позив заинтересованим лицима за достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату измјене РП "Дашница" у Бијељини

slika

На основу члана 42. тачка 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
За достављање приједлога и сугестија за планска рјешења у обухвату измјене Регулационог плана „Дашница“ у Бијељини


Позивају се сва заинтересована лица која су власници непокретности у обухвату измјене Регулационог плана „Дашница“ у Бијељини, да носиоцу припреме плана, Одјељењу за просторно уређење ГУГ Бијељина, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа, доставе своје приједлога и сугестија за  одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховим власништву, везано за израду Израду измјене Регулационог плана „Дашница“ у Бијељини.

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одјељење за просторно уређење

Рјешење о еколошкој дозволи за пројекат изградње индустријског комплекса "Индустријска зона 2"

slika

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију
Бања Лука,
Трг Републике Српске 1

На основу члана 90. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12 и 79/15) и члана 2. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12) Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске обавјештава заинтересовану јавност


О ДОНОШЕЊУ РЈЕШЕЊА О ЕКОЛОШКОЈ ДОЗВОЛИ

За пројекат изградње индустријског комплекса „Индустријска зона 2“ на локацији к.о. Бијељина Село и к.о. Бијељина 1, у Бијељини површине 126 ha
Подносилац захтјева: Град Бијељина

Дана 12.06.2017. године, подносилац захтјева Град Бијељина, предао је овом Министарству захтјев за издавање еколошке дозволе за пројекат изградње индустријског комплекса „Индустријска зона 2“ на локацији к.о. Бијељина Село и к.о. Бијељина 1, у Бијељини, површине 126 ha.

Дана 18.07.2017. године Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију донијело је рјешење којим се даје еколошка дозвола за постројење.

С обзиром да је Министарство, цијенећи доказе приложене уз захтјев, утврдило да су испуњени услови предвиђени одредбама чланова 89. и 90. Закона о заштити животне средине и да је захтјев основан, донијело је овакву одлуку.


М И Н И С Т А Р
Сребренка  Голић

О Г Л А С о продаји непокретности означене као к.п. 1959, к.о. Дворови
0.07 MB
Прелиминарна ранг листа за додјелу средстава удружењима грађана која су учествовала на јавном позиву за финансирање пројеката из буџета Града Бијељина у 2017. години
0.14 MB
Понуда​ за заједничко улагање у изградњу започетог пословног објекта - Центар за социјални рад са Центром за дневно збрињавање дјеце са посебним потребама у Бијељини...
0.13 MB
Упитник (контролна листа) – Изградња зграде Центра за социјални рад и Центра за дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју
0.25 MB