Документи

Вијести

Одлука о утврђивању нацрта и о спровођењу јавне расправе о нацрту Статута Града Бијељина

24.02.2017

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 39. став 2. тачка 1. а у вези са чланом 83. Закона о локалној самоуправи ("Службени галсник Републике Српске", бр. 97/16), члана 9. Закона о Граду Бијељина ("Службени гласник Републике Српске", бр. 70/12) и члана 38. став 2. тачка а)  а у вези са чланом 127. став 4. Статута Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 8/13, 27/13 и 30/16), Скупштина Града Бијељина на сједници одржаној _________ 2017. године донијела је


ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА И О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТАТУТА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 

Члан 1.

(1) Утврђује се нацрт Статута Града Бијељина који је поднио Градоначелник.
(2) Нацрт Статута Града Бијељина је у прилогу ове одлуке.


Члан 2.

(1) О нацрту Статута Града Бијељина спровешће се јавна расправа у трајању од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
(2) Задужује се Градоначелник да организује јавну расправу о нацрту Статута Града Бијељина и да, уз приједлог Статута Града Бијељина, Скупштини Града поднесе извјештај о спроведеној јавној расправи, у складу са Пословником Скупштине Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина", бр. 13/13, 2/14, 5/14 и 30/16).


Члан 3.

Нацрт Статута Града Бијељина објавиће се на интернет страници Града и у "Семберским новинама".


Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику Града Бијељина".

 

СКУПШТИНА ГРАДА БИЈЕЉИНА

 

Број:                                                                                  П Р Е Д С Ј Е Д Н ИК             

Би ј е љ и н а,                                                          СКУПШТИНЕ ГРАДА БИЈЕЉИНА     

Датум, ___________ 2017. године                                        Славиша Марковић 

Приједлози и мишљења на Нацрт Статута се могу доставити до 10. марта 2017. године на адресу: Градска управа Града Бијељина, Трг краља Петра I Kарађорђевића 1, 76 300 Бијељина, са назнаком "Приједлози за Статут Града" или на адресу електронске поште [email protected] 

 

О терминима јавних расправа са заинтересованим организацијама и грађанима јавност ће бити накнадно обавијештена.

 

Текст Нацрта Статута је на линку.