Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи, саопштења, обавјештења...

Одлука о радном времену за Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом

slika

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана 62. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 8/13, 27/13 и 30/16), а у складу са чланом 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), градоначелник Града Бијељина, дана  19. априла 2017. године,  д о н о с и

 

О Д Л У К У о радном времену за Међународни празника рада и Дан побједе над фашизмом

 

I

У понедјељак 01. маја 2017. године, уторак 02. маја 2017. године и уторак 09. маја 2017. године (у даљем тексту: републички празници), а ради задовољења неопходних потреба грађана за комуналним, здравственим и другим услугама, дужне су да раде: здравствене установе и предузећа за снадбјевањем: водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна јединица.

Предузећа, установе и организације из става 1. овог члана у обавези су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме трајања републичких празника.

Предузећа, установе и организације које у својим редовним активностима имају организован рад за нерадне дане, нису обавезне утврђивати повећан обим рада и дежурства. 

II

Ради задовољења неопходних потреба грађана за снабдијевањем основним животним артиклима и других потреба, у понедјељак 01. маја 2017. године могу да раде само продавнице са прехрамбеном робом, месаре и рибаре најдуже до 11:00 часова, а у уторак 02. маја 2017. године и уторак 09. маја 2017. године, могу да раде привредна друштва и предузетници најдуже до 15:00 часова.

III

Апотеке, продавнице погребне опреме, ветеринарске амбуланте и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичких празника.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Града Бијељина“.

 

Број: 02-014-1-547/17                                                                   
Бијељина                                                                                  
Датум, 19. април 2017. године


ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мићо Мићић